Hållbarhetslagen

Nya hållbarhetslagen

Från och med 2017 är stora företag i Sverige och resten av EU tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport genom ett nytt tillägg i årsrdovisningen om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Vilka företag omfattas?
Det beräknas vara mer än 1600 företag i Sverige som omfattas av den nya lagstiftningen. Det är företag som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av följande kritierer :
>250
anställda
Medelantalet anställda fler än 250
>350
mkr
Nettoomsättning större än 350 miljoner kr
>175
mkr
Balansomslutning större än 175 miljoner kr
Enkel rapportering
Hållbarhetsrapporten
Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behöver för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenser av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rätiggheter och motverkande av korruption.

Företaget ska även kontinuerligt följa upp och analysera hur det efterlever sin policy i hållbarhetsfrågor och den verkan detta har.
Hållbarhets-partners
Hur?
Det finns ett antal internationella riktlinjer och rapporteringsverktyg som kan stödja och underlätta ett hållbart företagande. Ett exempel är de riktlinjer som GRI utarbetat. GRI är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation med ett uttalat syfte att främja företags rapportering om hållbarhetsfrågor. Det är frivilligt för företaget att tillämpa särskilda riktlinjer. I Sverige sker hållbarhetsrapportering ofta enligt GRI:s riktlinjer. Den senaste versionen av riktlinjerna, G4, omfattar alla de hållbarhetsfrågor som omnämns i ändringsdirektivet.
Gör rätt!
Det finns många krav som bör efterföljas när företaget hållbarhetsredovisar, och därför kan framtagandet av en sådan rapport bli både tidskrävande och kostsam. Det är av denna anledning intresset är så stort för våra workshops i hållbarhetsredovisning.

Lär dig allt du behöver i vår workshop:

Checkbox Vad är hållbarhetsrapportering?

Checkbox Fördelar med hållbarhetsrapportering

Checkbox Lagkraven

Checkbox Senaste GRI-standarden

Checkbox Att skapa en effektiv arbetsprocess

Checkbox Conducting a materiality analysis

Checkbox Samla in och följa upp data

Kontakta oss

Kontakta oss och få gratis rådgivning om hur ni enkelt kan hållbarhetsrapportera.

Tack! Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.